Säker eldstad?
Fråga oss!

Vad gäller för restaurang och storkök?

Klicka för mer info (pdf)

Brandskyddskontroll – för din säkerhet!

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen.Anläggningens funktion testas och det kontrolleras att den fungerar lika bra som när den togs i bruk. Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Uppsala, Knivsta och Tierp har kommunerna valt att upphandla tjänsten av Åke Huss AB. Vi har varit verksamma inom sotning och ventilation – och i samma regi – sedan 1989.

Vad undersöks – och hur ofta?

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som fastställer vilka objekt som är föremål för sotning och brandskyddskontroll. MSB utgår i sin tur från reglerna i
”Lagen om skydd mot olyckor”.

Följande objekt är aktuella för kontroll:

 • Värmepannor
 • Vedeldade köksspisar och jämförbara eldstäder
 • Lokaleldstäder (kakelugnar, kaminer, öppna spisar och dyl.)
 • Imkanaler från restauranger och storkök

Vad undersöks i brandskyddskontrollen?

Såväl eldstadsanläggningen, pannrum och de utrymmen som angränsar till eldstaden och dess rökkanaler ska undersökas. Även byggnadsmaterial så som takbeläggning och bjälklagsgenomföringar kontrolleras. Fläktar, filter och spjäll som hör till imkanaler i restaurang- och storkök hör också till brandskyddskontrollen. Vidare undersöks fastighetens taksäkerhetsanordningar – obligatoriskt är bland annat takstege och glidskydd. Brandskyddskontrollen utförs huvudsakligen okulärt, men vid behov sker fördjupad kontroll med hjälp av instrument. Kanalens täthet kan exempelvis prövas genom temperaturmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning.

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av:

 • sotbildning och beläggningar,
 • skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
 • temperaturförhållanden,
 • tryckförhållanden och täthet,
 • drift och skötsel.

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av brandskyddskontrollen.

Hur ofta sker brandskyddskontrollen?

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Du som fastighetsägare behöver dock inte själv hålla koll på vad som ska kontrolleras och hur ofta. Det gör vi med utgångspunkt från uppgifterna i kontrollboken. Rent allmänt är det annars fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen i brandförebyggande syfte. Brandsäkerhet handlar inte bara om liv och hälsa, utan också om egendom. Det kan vara bra att känna till att eventuell oaktsamhet kan innebära att försäkringen inte längre gäller.

Viktigt att veta inför besöket
 • Markstegen behöver vara tillgänglig.
 • Takskyddanordningar måste uppfylla de krav som ställs i bygglagstiftningen.
 • Vi behöver ha tillträde till utrymmen där skorstenen passerar. T ex bostadsrum på övervåningen och eventuella vindsutrymmen. Tänk på att flytta känsliga möbler och lösöre för att underlätta åtkomst.
 • Om det finns manualer och installationshandlingar ta fram dem för att underlätta bedömningen.
 • Vi kontrollerar även brandvarnare.
Vad kostar kontrollen för dig?

Avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll beslutas årligen av Räddnings-nämnden. Taxan är baserad på att sotaren aviserar uppdraget områdesvis och besöker samtliga närliggande fastigheter vid ett och samma tillfälle.

Eventuell avbokning eller ombokning måste ske senast 24 timmar innan din bokade tid.

Vad kostar sotningen för dig?

Avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll beslutas årligen av Räddnings- nämnden. Taxan är baserad på att sotaren aviserar uppdraget områdesvis och besöker samtliga närliggande fastigheter vid ett och samma tillfälle.

Eventuell avbokning eller ombokning måste ske senast 24 timmar innan din bokade tid.

Taxa för Knivsta:
Enfamiljshus – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per objekt
  460
 • Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad
  150
 • Brandskyddskontroll per objekt
  631
 • Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  204
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per objekt
  948
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  406
Övriga fastigheter – sotning/rengöring & brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per mantimme
  450
 • Brandskyddskontroll per mantimme
  610
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme
  610
Taxa för Uppsala-Tierp:
Enfamiljshus – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per objekt
  430
 • Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad
  165
 • Brandskyddskontroll per objekt
  780
 • Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  240
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per objekt
  1030
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad.
  406
 • Utebliven sotning, brandskyddskontroll eller samtidig sotning och brandskyddskontroll
  200
Övriga fastigheter – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per mantimme
  490
 • Brandskyddskontroll per mantimme
  710
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme
  630
 • Tilläggsavgift för fastigheter utan förbindelse med fastlandet
  120
 • Utebliven sotning, brandskyddskontroll eller samtidig sotning och brandskyddskontroll
  200