Tillbaka till portalen
Åke Huss 30 år - Jubileumsportal
Mikael Wallner, brandskyddskontrollant
Eldstadens funktion kan exempelvis prövas genom temperaturmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning.
Dialog är en viktig del av arbetet. Brandskyddskontrollanten prioriterar tiden med kunden – för genomgång och frågor.

Mikaels mission – att säkra brandskyddet

Mikael Wallner arbetar som brandskyddskontrollant hos Åke Huss AB. Likaväl som bilbesiktningen är också det här en myndighetsutövning. 

”Men lagen till trots, det är förstås inte pekpinnen som är målet”, säger Mikael Wallner. I dagens kontroller får kunderna en värdefull återkoppling. Brandskyddskontrollen ger en nyttig och ofta lönsam inblick i anläggningens funktion och status.

En brandskyddskontroll gör man för att upptäcka eventuella fel och brister i en anläggning. Vid kontrollen, som enligt lag ska göras i såväl hushåll som restauranger och storkök, undersöks anläggningens funktion utifrån brandsäkerhetssynpunkt. 

Både eldstadsanläggningen, men också eventuella pannrum och utrymmen som angränsar till eldstaden och dess rökkanaler, ska då kontrolleras. Även byggnadsmaterial som takbeläggning och bjälklagsgenomföringar undersöks.

Enligt lagen har varje kommun ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Knivsta, Uppsala och Tierp har kommunerna uppdragit åt Åke Huss AB att utföra kontrollerna. 

En arbetsuppgift blev två

Tidigare var brandskyddskontrollen en del av själva sotningsuppdraget, men som ett steg i arbetet att förbättra det allmänna brandskyddet beslöt myndigheterna att skilja på momenten. Sedan 2004 råder nya direktiv enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor. 

Intervallerna för brandskyddskontrollen fastställs av Myndigheten för Samhällssskydd och Beredskap (MSB) och varierar beroende på anläggning – från vart tredje till vart sjätte år. 

– Visst är det bra för kunderna att få en ännu bättre koll på de områden som är så vitala för brandsäkerheten, säger Mikael Wallner. 

Han märker också tydligt av kundernas positiva reaktioner kring en ökad tillgång till sotarens kunskaper. 

– Vid själva kontrollen tar vi oss alltid ordentligt med tid för att förklara hur saker och ting fungerar kring brandskyddet. Det blir en helt annan dialog än förr. Kunden får möjlighet att ställa frågor och få ökade insikter. Information är i sig en väldigt viktig förutsättning för att förebygga brand.  

Vissa berörs mer än andra av brandskyddskontrollen. Eller rättare sagt – behöver beröras mer. Inte minst bland restauranger och storkök blir det brandförebyggande arbetet kanske extra viktigt. Även en liten, till synes oskyldig, eldsvåda kan bli förödande med det stillestånd som det kan innebära för verksamheten.  

– Brandskyddskontrollanten har en myndighetsuppgift, men de flesta uppfattar ändå besöket som något viktigt och lönsamt – mer än att det är någon som kommer med pekpinnar. När vi kommer på besök så är det ofta förenat med goda råd och tips. Det är ett stort ansvar att vara myndighetsutövare och vi vill ju såklart ha en god relation även i detta förhållande, avslutar Mikael Wallner.

BRANDSKYDDSKONTROLL
  • Ska enligt lag utföras i alla värmepannor och lokaleldstäder inkl. angränsande utrymmen. Kontrollen gäller både hushåll och storkök. I sistnämnda fall ska även imkanalerna (fläktsystemet från spisen) kontrolleras.
  • Kontrollen sker vanligtvis okulärt, där brandskyddskontrollanten för öga undersöker eldstadens och rökkanalens skick. I tveksamma fall kan brandsäkerheten också verifieras med hjälp av kompletterande undersökningar via värmekamera och olika mätinstrument.