För din trygghet

Vad gäller för restaurang och storkök?

Klicka för mer info (pdf)

Sotning – en viktig del av brandskyddet

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Uppsala, Knivsta och Tierp har kommunerna valt att upphandla tjänsten av Åke Huss AB. Vi har varit verksamma inom sotning och ventilation – och i samma regi – sedan 1989.

Sotning – hur och när?

Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras. Huvudansvaret för att arbetet utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbetet (se även separat rubrik ”Vad kostar sotningen för dig”). Du behöver inte själv tänka på när det är dags att sota. Vi aviserar vårt uppdrag enligt de intervaller som gäller för din fastighet;

Om du eldar med fast bränsle:

Exempel på fast bränsle är ved, pellets, spannmål, flis och halm.

 • Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla: två gånger per år
 • Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år
 • Eldstad som inte fungerar som huvudsaklig värmekälla: vart tredje år eldning mindre än 500kg/år
 • Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Om du eldar med flytande bränsle:

 • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten överstiger 60 kW: två gånger per år
 • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten är högst 60 kW: en gång per år
 • Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparatur har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning: vartannat år.

Vad kräver lagen kring sotning?

Vill du veta mer om vad lagen kräver kring sotning, ta del av MSB:s författningssamling 2014:6. Du hittar den som pdf här.

Vad bör du tänka på inför vårt besök hos dig?

 • Markstegen behöver vara tillgänglig.
 • Takskyddsanordningar – i främsta fall glidskydd – måste finnas samt uppfylla de krav som ställs i bygglagstiftningen.
Egensotning

Blankett och mer information hittar du här på Uppsala brandförsvars hemsida.
Om du inte längre vill rengöra (sota) själv ska du skicka in en anmälan om upphörande av egensotning till brandförsvaret.

Tips och råd om eldning

Använd torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt). Därför bör veden vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara kapad i lämplig längd och kluven. Se till att ha stickor och tunnare vedträn vid upptändning.

Se till att starta snabbt!

När man tänder en kall eldstad är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Du kan minska problemet genom att få eldstaden varm så fort som möjligt. Torr, finkluven ved är viktigt.

Först när tändveden brinner ordenligt ska man lägga på grövre vedträn. Veden ska passa till eldstadens vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordentlig glödhög. Spjället bör stå helt öppet tills det nya vedinlägget brinner ordentligt.

Rätt mängd förbränningsluft

När du eldar bör du göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft.
Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll.

Säkerhet och komfort – i korthet:

 • Elda på rätt sätt
 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Snabb uppstart
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
 • Pyrelda inte.

Om en stor brand uppstår i skorstenen:

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Ring 112 Brandkåren.
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
 • Ring sotaren och beställ en besiktning av skorstenen.

Mer om säker eldning:

Läs gärna vår tidning Eldstad, som du hittar här (pdf).

Vad kostar sotningen för dig?

Avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll beslutas årligen av Räddningsnämnden.
Taxan är baserad på att sotaren aviserar uppdraget områdesvis och besöker samtliga närliggande fastigheter vid ett och samma tillfälle.

Eventuell avbokning eller ombokning måste ske senast 24 timmar innan din bokade tid.

Taxa för Knivsta:
Enfamiljshus – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor inklusive moms
 • Sotningsavgift per objekt
  599
 • Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad
  195
 • Brandskyddskontroll per objekt
  823
 • Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  266
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per objekt
  1235
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  529
Övriga fastigheter – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor inklusive moms
 • Sotningsavgift per mantimme
  586
 • Brandskyddskontroll per mantimme
  794
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme
  794
Taxa för Uppsala-Tierp:
Enfamiljshus – sotning/rengöring och brandskyddskontroll (from 190101)
Kronor inklusive moms
 • Sotningsavgift per objekt
  560
 • Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad
  215
 • Brandskyddskontroll per objekt
  1016
 • Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  312
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per objekt
  1342
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad.
  521
 • Utebliven sotning, brandskyddskontroll eller samtidig sotning och brandskyddskontroll
  261
Övriga fastigheter – sotning/rengöring och brandskyddskontroll (from 190101)
Kronor inklusive moms
 • Sotningsavgift per mantimme
  638
 • Brandskyddskontroll per mantimme
  925
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme
  821
 • Tilläggsavgift för fastigheter utan förbindelse med fastlandet
  156
 • Utebliven sotning, brandskyddskontroll eller samtidig sotning och brandskyddskontroll
  261