Klicka och se vår film om ventilation

Trygga tag för
din inomhusmiljö

Rengöring – för din ekonomi och hälsa

Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Det är också viktigt att hålla luftfuktigheten nere. En allt för hög luftfuktighet gör att kvalstren frodas och det finns även risk för mögelsvampar och bakterier. En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet, liksom att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK), är de två åtgärder som med säkerhet kan hjälpa till att hålla ett bra inomhusklimat. En bra ventilation besparar också våra byggnader – genom att undvika fuktskador och andra problem som kan uppstå när luften inte cirkulerar som den ska. Sist men inte minst bidrar en ventilation i balans till jämnare energiförbrukning – bra för miljön, men också positivt för elräkningen!

Ventilationsrengöring, hur ofta?

Bor du i ett hus som är byggt före 1970-talet, kan man med viss generalisering säga att fastigheten förmodligen inte har samma behov av ventilationsunderhåll som senare byggda hus. I äldre fastigheter sköter sig ventilationen i mångt och mycket själv genom självdrag och otätheter. Från 1970 och framåt byggdes villorna tätare för att spara energi. Istället har dessa hus, och framför allt byggnader från 1980 och framåt, ofta ett system av fläktar och kanaler som styr luftintag och utsug. Härmed är det viktigt att systemen kan få fortsätta att fungera som det var tänkt när anläggningen togs i bruk. I takt med tiden täpps kanaler och filter igen
– vilket ställer krav på kontinuerligt underhåll.

Hur ofta bör jag genomföra ventilationsrengöring?

Behovet av hur och när rengöring bör göras, är något som skiftar mellan olika ventilationssystem (även benämnda F, FT, FTX och FX).
Frågor som också spelar in är hur systemet är dimensionerat. Generellt kan man säga att det inte bör gå mer än 4 -5 år innan systemet kontrolleras och rengörs. Detta oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten.

Finns det myndighetsföreskrifter gällande ventilationskontroll?

Det finns inga lagkrav på ventilationskontroll i villor och småhus – såvida det inte gäller nyinstallation. Däremot ska offentliga lokaler som t ex skolor och vårdlokaler, liksom flerbostadshus och kontorsbyggnader med jämna intervaller utföra Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK. Det finns speciella krav på hur kontrollen görs, och för ändamålet har Åke Huss AB behörig personal.

Rengöring av spisfläkt och imkanal

Fram till år 2004 fastställde lagen att det var sotaren som med jämna intervaller skulle rengöra hushållets spisfläkt och imkanal. Sedan Lagen om skydd mot olyckor trädde ikraft så ingår detta uppdrag inte längre i sotarens uppgifter. Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en viktig del av ventilationssystemet. Det flott som med tiden samlas i kanalerna är brandfarligt, och om det tar eld kan det få allvarliga konsekvenser.

Vem ansvarar för rengöring av spisfläkt och imkanal?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkten och imkanalen blir rengjord och kontrollerad. Du kan dock fortfarande överlåta de uppgifterna till oss. Vi håller kollen på intervallerna – och ser till att det blir rengjort som det ska! Tänk också på att det finns ett besiktningskrav enligt Plan- och bygglagen. Detta gäller vid nyinstallation av spisfläkt/imkanal eller väsentlig ändring, t.ex. ombyggnation av kök och imkanal.

Vi skräddarsyr lösningen åt dig!

Vill du veta mer om ventilation, eller vad som skulle passa bäst för just din fastighet? Vi kontrollerar gärna din anläggning. Därefter kan vi återkomma med handgripliga råd samt kostnadsförslag om hur ditt ventilationssystem kan optimeras för bästa miljö, ekonomi och komfort!

För dig i villa & småhus

Idag har vi människor relativt goda insikter om att dålig ventilation påverkar oss på olika sätt. Men var uppstår problemen? Vi vet att kanaler som är helt eller delvis igensatta bidrar till att vi inte får tillräckligt bra luftflöden, vilket kan orsaka sjukdomar som astma och allergier. Men det kan också bidra till sämre livskvalité. Dålig luft gör att vi inte sover lika bra, och därmed presterar sämre på dagen. Enligt rekommendationer bör inomhusluften ersättas med ny uteluft minst en gång varannan timme. Dessa flöden kan man påverka, genom att se till att ventilationsanläggningen är ren – och att den är rätt inställd för att kunna fungera på optimalt vis.

Abonnera på frisk luft – ventilationsrengöring med ROT-avdrag

En bra metod är att låta göra en ventilationskontroll. I vissa fastigheter krävs det att man med jämna intervaller gör en sådan. För enskilda fastigheter så som villa, radhus och fritidshus, är detta inget obligatoriskt – men kan ändå vara en bra väg att gå, för att ta reda på anläggningens status. Om du avtalar med oss att vi återkommer enligt en överenskommen intervall, så lägger vi upp ett anpassat program för att rengöra och byta filter, med mera. Då behöver du inte fundera längre. Dessutom kan vi samtidigt ombesörja ett övergripande brandskydd – där vi bland annat undersöker och rengör spisfläkten och dess imkanal. På vår kontaktsida hittar du direktnummer till våra experter. Du kan också göra din beställning via vår bokningsportal. Där ser du också kostnader för våra vanligaste tjänster.

BRF och förvaltning

Du som på ett eller annat vis arbetar med fastighetsförvaltning, känner säkert redan till många av de problem som dålig luft kan innebära. Inte bara ur en hälsoaspekt för de boende, utan också till det faktum att bristande ventilation kan få negativ inverkan på själva byggnaden. Försämrade luftflöden kan bland annat utgöra grogrund för fukt och mögelskador. Förutom risk för direkta skadeverkningar finns även flera energiaspekter kopplade till den bristande ventilationen. En anläggning som inte är optimerad fullt ut, bidrar ofta till en ojämnare förbrukning, med högre elkostnader som följd.

Vi hjälper dig att förebygga problemen.

Genom att rengöra och kontrollera ventilationskanalerna kan många problem förebyggas. Hur ofta du bör låta rengöra och kontrollera, beror på fastighetens individuella förutsättningar. Det finns dock tumregler och standardrekommendationer, och ibland även lagkrav – inte minst vad beträffar obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Vi på Åke Huss AB kan hjälpa dig hela vägen till en bättre ventilation – från analys och förslag till konkreta, utförda åtgärder. Vårt uppdrag är att se till både välmåendet och komforten, men inte minst till din plånbok.

Vårt fokus – återställa och återvinna!

Vårt primära fokus är inte att sälja och installera nya ventilationsanläggningar. Sådant kostar, och det är inte alltid det som är svaret på vad som krävs för att skapa en bättre inomhusmiljö. Vårt uppdrag är istället att – så nära det är möjligt – kunna återställa anläggningen till det skick som gällde när den var ny. Genom mångårig branschvana, tillgång till senaste teknik och modern utrustning för rengöring kan vi åstadkomma rejäla resultat – utan att kostnaderna skenar iväg. Kontakta oss för ett skräddarsytt, och helt kostnadsfritt, förslag kring hur vi kan hjälpa dig med ventilationen i dina fastigheter.

Representerar du en bostadsrättsförening?

Då kan du med fördel boka in oss till ert styrelsemöte. Det kostar inget, och på plats kan vi berätta mer om ventilation i allmänhet. Framför allt kan vi svara på frågor om vad ett sam- arbete med oss kan innebära – för just din förening.

Välkommen att höra av dig!

TÄTHETSPROVNING & BESIKTNING

Arbetar du med konstruktion eller installation av ventilationsanläggningar? Då vet du redan vilka krav som ställs på systemet, när det gäller täthet – men också vilka regler som finns för imkanaler och brandskydd. Vi på Åke Huss AB kan hjälpa dig hela vägen. Genom vårt team av besiktningsmän och ventilationstekniker får du tillgång till breda kunskaper inom såväl ventilationsområdet som brandskyddskontroll.

Vad är täthetsprovning?

Täthetsprovning, eller provtryckning, är en sätt att kontrollera att ett ventilationssystem håller tätt. I ventilationssystem uppstår det av olika skäl otätheter i skarvar och fogar eller i kanalsidor. Om kanalerna läcker, innebär det att mer luft än nödvändigt behöver behandlas i i fläktaggregaten. Fläktarna måste då arbeta hårdare, då mer luft skall värmas eller kylas. Detta får vanligen till följd att driftkostnaderna ökar. Om kallare luft sugs in i ventilationssystemet, så försämras dessutom effektiviteten av värmeåtervinningen. Otätheterna alstrar också ett störande, väsande ljud.
Med vår täthetsprovning får du exakta svar – och kan uppfylla de efterfrågade kraven. Är du osäker på vilken täthetsklass som skall uppfyllas (A, B eller C), så finns den angiven i dina bygghandlingar.

Vad är imkanalsbesiktning?

Besiktning av imkanal är ett krav när imkanalen byggs om eller installeras. Bostäder eller storkök som har nyinstallerade eller ombyggda imkanaler kräver ett sakkunnighetsinytyg, enligt Plan och Bygglagen. Med sotarens expertkunskaper kring såväl ventilation som brandskydd får du ett intyg som uppfyller alla myndighetskrav. Sakkunnighetsintyget är sedan en viktig del för att erhålla ett slutbesked/slutbevis på bygget som helhet.

Vill du veta mer om våra tjänster kring täthetsprovning och/eller imkanalsbesiktning, använd formuläret på denna sida eller hör av dig till oss (uppgifter hittar du på sidan Kontakt). Vi återkommer gärna med mer information och kostnadsförslag.